24.3 °C

Độ ẩm: 96 %
Sức gió: 19 km/h

TOTAL: 24,407,109

MONTH: 11,023

ONLINE: 600

Hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP. Nha Trang (01/01/2018)

Điểm đặt ATM (02/04/2013)

sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy sisapsan si sap san bo si dam vay bo si chuyen si dam vay chuyên s? d?m váy